เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายเสถียร การคนซื่อ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวพีรญา ถิรธัญญ์ธาดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวฉัตรโสภา จันทร์บุญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสารคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวปภาวดี หมื่นเต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางศิริพร อำพันธ์ศรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวกนกวรรณ ศิริพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นายเสรี แซ่มัว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสะเต็มศึกษา
ผู้ดูแล: นายสันติ กลิ่นขวัญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางเฟื่องฟ้า ยศอ้าย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกัน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางวาสนา สินพยัคฆ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวศิริพ ลี้รชตาสุวรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาววาสนา เก่งการค้า
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางโสพิน จันทวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: นางสาวสุวิมล สุกันธา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 70 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคารเรียน 5
ผู้ดูแล: วิทยากรพิเศษ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:ศิลปะป้องกันตัว

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวปวีณา แสนคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวปวีณา แสนคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางอินธิรา อินทะยะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คหกรรม)
ผู้ดูแล: นางอัจฉราพร สุนทรนันท
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คหกรรม)
ผู้ดูแล: นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนับสนุนการสอน
ผู้ดูแล: นางภาวิณี ใจสุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายณพลกฤต อุนนท์ และนายเอกพงษ์ มังกะระ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี อุสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายวสันต์ บูรณา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแล: นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (พาณิชยกรรม)
ผู้ดูแล: นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นางจินดา ช่วยค้ำชู
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (พาณิชยกรรม)
ผู้ดูแล: นายสะอาด เงินถา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: นางสาวจินห์จุฑา ไชยเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ และนางสาวสุภาภรณ์ ศรีอรุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายชัชวาลย์ บุญสม
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายชัชวาลย์ บุญสม
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นายธีระยุทธ ไชยชนะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายธนกฤต สมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสารคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุข
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายสถิต ตาคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวมนสิชา ชะพลพรรค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวสุวิภา สายคำวงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวสุรินทร วงค์คำแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นายอนันต์ รักแย้ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางเบญจมาศ การคนซื่อ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นายอนุวัฒน์ กอบธรรม และนายสถิรมาศ การคนซื่อ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายอดิสรณ์ ปิ่นแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: Miao Guang Ying
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์ และนางสาวธนิภรณ์ ธวัชฤกษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวประกายดาว โทสินธิติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวนิจสิริ โกศิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวศริญญา ต๊ะยศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นายมานพ พิชยศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นายเชิงยุทธ มุลเอก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารพละศึกษา
ผู้ดูแล: นายอนุชา เครือกลัด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (พาณิชยกรรม)
ผู้ดูแล: นางชญานิศ ไชยเดชะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางวิจิตรา สุวรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวจิราวรรณ พุทธมูล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางแสงระวี จันทร์ชม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางรัชนีพร ปัญญาฟู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: นางธนภร จิตธำรงสุนทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาววรินดา ทะยศ, นางสาวรัชนี ชมภูยอด, นายศุภกร ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (พาณิชยกรรม)
ผู้ดูแล: นางศิริยุคล สมสัตย์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางปาณิสรา เศรฐวรรณ และนายตระการ ทนานทอง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องโสต 2
ผู้ดูแล: นางอัจฉรา ต๋าคำ และนางสาวพัชรี เรือนมูล
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นางสุภาภรณ์ แพเพชร และนางสาวิตรี ชุนศักดิ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวพัณณนีย์ กุลกิตติโกวิท
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวเครือวัลย์ จักรแก้ว
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: นายวิชัย สิงห์น้อย และนางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวศิรินภา อินตาศรี
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องโสต 2
ผู้ดูแล: นางณัจยาณี ประวังญาณวัฒน์ และนางบุษยาภรณ์ ขันพล
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน และนายจรูญ สมบูรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาวอิชยา เก๋อภัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้ดูแล: นายเฉลิม อินทะรังษี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวทัศนีย์ ใจแว่น นางสาวอภิญญา ไชโยกาศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวนิดาวรรณ ช้างทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวกาญจนา ข้าวจ้าว นางสาวหทัยณันท์ ศิริเขตต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางพัชรี สุรินทร์ธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นายพชร ปันมิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นายดุสิต ตนมิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวรัชนีกร ขัติยนต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางประภาพร ชัยวรรณา
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูเหมือนฝัน บุญยี่
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ติดต่อครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4
ผู้ดูแล: นางสาวนฤมล สุทาโน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-