ข่าวประชาสัมพันธ์

บบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง 


เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.

                                    ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 23.59 น. 


การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้   (User)          :  รหัสประจำตัวนักเรียน  

                        รหัสผ่าน  (Password)  :  รหัสประจำตัวนักเรียน    


การลงทะเบียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

       สำหรับนักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลงทะเบียนเฉพาะกิจกรรมชุมนุม รด. เท่านั้น

        สำหรับนักเรียนที่ไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้เลือกกิจกรรมชุมนุมวิชาการ เท่านั้น


การลงทะเบียนของนักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้ลงทะเบียน  

   กิจกรรมชุมนุม รด. ม.4 เท่านั้น เมื่อทราบผลการสอบแล้วให้นักเรียนมายืนยันการลง

   ทะเบียนกิจกรรมชุมนุมอีกครั้ง

► นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลงทะเบียนเฉพาะ

   กิจกรรมชุมนุม รด. ม.5/ .6 เท่านั้น


ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวันและเวลาตามที่กำหนดแล้วทางงานกิจกรรม

ชุมนุมจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ และนักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมชุมนุมได้


กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้ติดต่อที่หัวหน้างานกิจกรรม

ชุมนุม (ครูณพลกฤต อุนนท์ หรือครูสันติ  กลิ่นขวัญ) ในวันและเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเท่านั้น