ข่าวประชาสัมพันธ์

บบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง 


                       กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


1.  การเข้าใช้งาน       

                             รหัสผู้ใช้  (User)           :   รหัสประจำตัวนักเรียน  


                              รหัสผ่าน  (Password)    :   รหัสประจำตัวนักเรียน 


2.  กำหนดการลงทะเบียน   

                                                 

                     เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่         1     กรกฎาคม พ.ศ. 2563                

                        ถึงวันที่                                                          15    กรกฎาคม พ.ศ. 2563  </