ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง จะเปิดรับการลงทะเบียนสำหรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560


เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.59 น. 


การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้   (User)         :  รหัสประจำตัวนักเรียน  

                    รหัสผ่าน  (Password) :  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   


การลงทะเบียนของนักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้ลงทะเบียน  

   กิจกรรมชุมนุม รด. ม.4 เท่านั้น เมื่อทราบผลการสอบแล้วให้นักเรียนมายืนยันการลง

   ทะเบียนกิจกรรมชุมนุมอีกครั้ง

► นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลงทะเบียนเฉพาะ

   กิจกรรมชุมนุม รด. ม.5/ .6 เท่านั้น


ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวันและเวลาตามที่กำหนดแล้วทางงานกิจกรรม

ชุมนุมจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ และนักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมชุมนุมได้


กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้ติดต่อที่หัวหน้างานกิจกรรม

ชุมนุม (ครูณพลกฤต อุนนท์ หรือครูสันติ  กลิ่นขวัญ) ในวันและเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเท่านั้น